PILOTSTUDIE VID LILLA ALBY SKOLA I SUNDBYBERG HÖSTEN 2014. 54 ELEVER I ÅRSKURS 2 DELTOG 
Istället för traditionella matematikböcker fick eleverna 3-4 gånger i veckan arbeta med Mattebageriet i 10 – 15-minuterspass. Eleverna arbetade antingen enskilt eller två och två med apparna.

Lilla Alby skola är en socioekonomiskt “blandad” kommunal skola. Elevernas nivå i matematik skiftar enligt lärarna från “ganska svaga” till “mycket starka”.

DIAGNOSTISKT TEST
Studien inleddes med ett diagnostiskt test med 36 additionsuppgifter och 36 subtraktionsuppgifter att lösas på tid. Testet är designat för att mäta elevernas taluppfattning och huvudräkningsförmåga. Ett nytt diagnostiskt test gjordes sex veckor efter det första.

RESULTAT
Klasslärarna märkte en tydlig förbättring vid huvudräkning hos eleverna sedan de har börjat arbeta med apparna. Något som bekräftas av resultatet från testet.

Ökad snabbhet i subtraktion
I subtraktion förbättrade 34 av 41 elever sina svarstider. 4 elever hade oförändrat resultat och 3 hade marginellt försämrade tider. I genomsnitt förbättrade eleverna sin snabbhet med 57%.

Ökad säkerhet i subtraktion
Vid förtestet nådde 21 elever maxresultat (36 rätt). Vid sluttestet gjorde 24 elever det.

Ökad snabbhet i addition
I additionsdelen förbättrade 30 av 39 elever sina tider. Tre elever hade oförändrad tid och fyra elever marginellt sämre tider. I genomsnitt förbättrade eleverna sin snabbhet med 23%.

Ökad säkerhet i addition
Antal elever som nådde maxpoängen 36 rätt ökade från 14 elever vid förtestet till 23 elever vid sluttestet.

INTERVJU MED LÄRAREN LOTTA NILSSON
Har du märkt någon förbättring hos eleverna efter att de har arbetat med “Mattebageriet”?
“Absolut. Eleverna har blivit mycket bättre på huvudräkning. Jag märker det dels på att de har blivit snabbare när de sitter och räknar, dels på att fler händer kommer upp fortare. Barnen vågar också mer. De känner sig säkrare vid genomgångarna, särskilt de lite svagare eleverna. Och så tycker de att matten är mycket roligare. De frågar hela tiden ´Får vi spela Mattebageriet idag?´

En annan vinst framför matteboken är att de kan jobba tillsammans. De förklarar då på ett lite annat sätt än vad jag gör, på ett enklare sätt många gånger. De som har lite svårt får på så sätt en extra genomgång. Men även den som förklarar för sin kompis måste tänka efter. Så de har börjat ´prata matte´ på ett helt annat sätt.

I Mattebageriet har eleverna fått räkna med uppställning (algoritmer) fast vi inte ens har börjat med det. Så när vi börjar med uppställning i 3:an kommer de ha det mycket lättare, eftersom de har lärt sig systemet: de vet att de ska börja med entalen och att tiotalen ska upp som en minnessiffra. Spelet är väldigt intuitivt och pedagogiskt, så de har snabbt fått kläm på hur de ska göra.”

– Lotta Nilsson, grundskollärare 1-7, Lilla Alby skola

UTVÄRDERING
“Pilotstudien visar att eleverna har blivit säkrare och snabbare i huvudräkning utifrån den färdighetsträning och de nya representationerna av matematiken de fått möta i spelet, två egenskaper som ger en större flexibilitet i elevernas matematiska tänkande. Det är en viktig grund för deras fortsatta utveckling av alla de fyra räknesätten. Eleverna uppfattar arbetet med apparna som positivt och de får tillfälle att kommunicera matematik som läraren ovan beskriver.”

– Kristina Juter, biträdande professor i matematikdidaktik Högskolan Kristianstad